Regulamin

1. Postanowienia wstępne.

Właścicielem serwisu ubezpieczenie-emerytalne-w-niemczech.pl jest firma PLDF GmbH z siedzibą w Monachium w Niemczech. Firma PLDF GmbH świadczy usługi oferowane poprzez serwis na podstawie niniejszego regulaminu, zaakceptowanego przez użytkowników serwisu. Serwis skierowany jest do osób polskojęzycznych, zamieszkałych na terenie Niemiec. Produkty finansowe oferowane poprzez serwis są produktami dopuszczonymi do rynku niemieckiego. Warunkiem zawarcia umowy jest zamledowanie na terenie Niemiec.

Poniższe warunki korzystania z serwisu są obowiązujące, chyba że między firmą PLDF GmbH i użytkownikami zostaną ustalone inne warunki.

2. Usługi.

Firma PLDF GmbH działa jako pośrednik o statusie brokera ubezpieczeniowego. Po wypełnieniu i odesłaniu jednego z dostępnych na stronie serwisu formularzy kontaktowych, z użytkownikiem skontaktuje się pracownik firmy PLDF GmbH w celu przygotowania oferty i zawarcia umowy danego produktu finansowego. Złożenie zapytania i przygotowanie oferty jest niezobowiązujące. Nie powstają w wyniku tego żadne koszty ani zobowiązania dla użytkownika, chyba że strony ustalą inaczej.

Ewentualna umowa danego produktu finansowego dochodzi wyłącznie pomiędzy użytkownikiem i firmą, oferującą dany produkt finansowy (firma ubezpieczeniowa, bank itp.). Firma PLDF GmbH nie gwarantuje pozytywnego rozpatrzenia wniosku i dojścia umowy do skutku. O tym decyduje tylko i wyłącznie firma oferująca dany produkt finansowy.

3. Odpowiedzialność.

Wszystkie informacje znajdujące się na stronach serwisu opierają się na publicznie dostęnych żródłach, które firma PLDF GmbH uznała za wiarygodne. Dla wszystkich tekstów, diagramów, prognoz, opinii i innych informacji zasrzega się prawo do błędów. Firma PLDF GmbH nie gwarantuje ich kompletności i poprawności.

Z powodów obiektywnych, w szczególności dużej ilości zgłoszeń, nie jest możliwe określenie okresu czasu potrzebnego do kontaktu z użytkownikiem oraz przygotowania i przesłania oferty użytkownikowi.

Użytkownik korzysta z usług serwisu na własne ryzyko. Odpowiedzialność firmy PLDF GmbH jest wykluczona, chyba że firmie PLDF GmbH zostanie udowodniona wina umyślna lub świadome zaniedbanie.

Mimo dotrzymania wszelkiej staranności w analizowaniu i przygotowaniu ofert danego produktu finansowego, firma PLDF GmbH nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, aktualność i kompletność informacji i dokumentów pochodzących od firm oferujących dany produkt finansowy.

4. Ochrona danych osobowych.

Gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i ochrona danych osobowych w ramach serwisu ubezpieczenie-emerytalne-w-niemczech.pl, następuje zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w Niemczech. Podstawą do tego jest zgoda wyrażona przez użytkownika serwisu lub poinformowanie użytkownika o przetwarzaniu jego danych osobowych na innej podstawie niż zgoda.

Akceptując politykę prywatności serwisu użytkownik wyraża zgodę na to, że podane dane osobowe będą wykorzystane do przygotowania oferty produktów, którym poświęcony jest serwis ubezpieczenie-emerytalne-w-niemczech.pl, jak również w celu zawarcia umowy, przez administratora danych osobowych oraz właściciela serwisu, firmę PLDF GmbH. Po wypełnieniu i odesłaniu jednego z dostępnych na stronie serwisu formularzy kontaktowych, z użytkownikiem skontaktuje się pracownik firmy PLDF GmbH w celu przygotowania oferty i zawarcia umowy. Użytkownik wyraża również zgodę na przekazanie danych osobowych, w celu przegotowania oferty i zawarcia umowy, partnerom właściciela serwisu, w szczególności firmom ubezpieczeniowym oraz pośrednikom finansowym (niem. Maklerpool). Przygotowanie oferty jest niezobowiązujące i nieodpłatne, chyba że strony ustalą inaczej.
Podanie danych osobowych przez użytkowników jest dobrowolne. Użytkownik może w każdej chwili zwrócić się do administratora danych osobowych i właściciela serwisu z wnioskiem o wgląd do zapisanych danych osobowych, ich zmianę lub usunięcie:

PLDF GmbH
Hanauer Str. 3
80992 München

Telefon: +49 (0) 89 590 68 590
Fax: +49 (0) 89 590 68 59 60
E-Mail: info@pldf.de

5. Postanowienia końcowe.

Jeżeli postanowienia niniejszego regulaminu staną się nieważne albo nieskuteczne, lub regulamin zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień regulaminu.

Podane na stronach serwisu numery telefonów są numerami niemieckimi, ewentualnie należy je uzupełnić numerem kierunkowym dla Niemiec „+49“.
W razie jakichkolwiek sporów prawnych obowiązuje tylko i wyłącznie prawo niemieckie.
Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów pomiędzy firmą PLDF GmbH i użytkownikami serwisu jest sąd w Monachium (Amtsgericht München).